Hem

Projektet möter bland annat det stora behov som finns för simhallar vad gäller längre livslängd, mindre energiåtgång och bättre miljö.

Om projektet
Projektet genomförs inom Vinnova-utlysningen Utmaningsdriven Innovation UDI – Hållbara attraktiva städer och fokuserar på hållbara kvalitetssäkrade helhetslösningar för nybyggnad och renovering av sim- och badanläggningar med fokus på säkerhet, hälsa, miljö och anpassat materialval.

Till badhus går man för att lära sig simma, motionera, träna, leka och umgås i en sund och kreativ miljö. Så vill vi åtminstone föreställa oss en modern anläggning. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut med dålig miljö, bristande säkerhet, ras, läckage och dålig energieffektivitet. Detta är förstås varken hållbart eller attraktivt. Våra badanläggningar vittrar sönder (kanske t o m rasar samman), folk blir sjuka på grund av den dåliga inomhusmiljön, säkerheten brister och anläggningarna drar mycket energi. Anläggningar får ofta stängas för dyra akutreparationer, vilket mycket olyckligt drabbar olika kategorier av människor som vill gå dit.

Den långsiktiga samhällsutmaningen för projektet ligger i att kunna bygga och renovera dessa arenor på hållbart sätt (inklusive säkerhet och hälsa). Anläggningen är inte bara den mest komplexa fastigheten i kommunen utan slits också mer än någon annan byggnad där. Simhallen/badhuset är den anläggning i kommunen som i högre grad än andra anläggningar kan anpassas för olika användare oberoende av ålder, kunskap och inriktning. Den skiljer sig därför avsevärt från andra offentligt ägda lokaler som idrottshallar, skolor, sjukhus eller andra offentliga mötesplatser.

Vi arbetar i sju arbetspaket och siktar på:
• Fler hållbara, attraktiva och säkra anläggningar med nöjda besökare, nöjd personal och ägare.
• Entreprenörer med helhetstänk och innovativa nya smarta lösningar för material, reningsteknik och upphandlingsprocesser.
• En hållbar kompetensplattform som blir självfinansierad, med kunskap som lever vidare och utvecklas.

Projektet kraftsamlar användare, beställare, näringsliv och forskare för samverkan om framtida optimala helhetslösningar. Ett antal sim- och badanläggningar ingår i projektet.

kickoffKick off hos Swerea KIMAB för Vinnova-projekt ”Hållbar innemiljö för fritid i staden – Simhallar”
inom programmet UDI-Steg 2 – Hållbara attraktiva städer